• Krúžky

    • Umelecký krúžok

     Vedúca záujmového krúžku: Mgr. Monika Šupatíková

     Počet žiakov: 10

     Čas stretnutí: streda, štvrtok

     Cieľ:

     Cieľom Umeleckého krúžku je oboznámiť žiakov s rôznymi druhmi umenia - výtvarné, hudobné, tanečné a dramatické. Pracovať s rôznymi tradičnými a netradičnýmí výtvarnými technikami, s fotoaparátom, fotografiou. Nácvik divadelného predstavenia a rôznych tanečných choreografíí. Harmonicky rozvíjať osobnosť dieťaťa. Rozvíjať pohybovo-improvizačné schopnosti. Pracovať      s čítaným textom. Rozvíjať estetické cítenie. Rozvíjať manuálne schopnosti. Pracovať s rôznym materiálom. Upevňovať naučený text. Upevňovať schopnosť zapamätať si text. Upevňovať sociálne vzťahy v skupine, schopnosť reflexie. Vytvárať vzťah k dramatickému a divadelnému umeniu. Vytvárať vzťah k výtvarnému umeniu. Vytvárať vzťah k fotografii. Poznávať rôzne druhy umenia a komunikovať a vyjadrovať sa prostredníctvom nich.

     Obsahom umeleckého krúžku sú:
     hry a cvičenia rozvíjajúce uvoľnenie a schopnosť koncentrácie a prenášanie pozornosti, rytmické cítenie a dynamiku, estetické cítenie a vzťah k umeniu, pamäť, rečové zručnosti (kultúra a technika reči), predovšetkým schopnosti komunikovať; hry a cvičenia, v ktorých sa prehlbuje zmyslové vnímanie vrátane priestorového vnímania a všestranne sa rozvíja schopnosť  objavovať seba samého i okolitý svet, výtvarný prejav, pohybové zručnosti; hry a cvičenia, ktoré uvoľňujú predstavivosť, obrazotvornosť a fantáziu, rozvíjajú a upevňujú pamäť; digitálna fotografia; fotografia a počítač; príprava na prehliadky a súťaže.

      

     Šikovné ruky

     Vedúca záujmového krúžku: Bc. Natália Martáková

     Počet žiakov: 10

     Čas stretnutí: 

     Cieľ:

     Rozvíjať u žiakov zručnosť , umeleckú tvorivosť  a vlastnú fantáziu pri práci s rôznym materiálom
     Osvojiť si rôzne výtvarné techniky a ich  kombinácie, poznávať  rôzne druhy materiálov
     Posilňovať dôkladnosť, presnosť a iné vôľové vlastnosti pri dokončovaní práce

      

     Športový krúžok

     Vedúci záujmového krúžku: Aynur Rumenov

     Počet žiakov: 10

     Čas stretnutí: 

     Cieľ:

     Rozvíjať a upevňovať u detí športové zručnosti a schopnosti, jemnú a hrubú motoriku. Osvojiť si rôzne druhy športov. Cvičením a športovaním posilňovať zdravie detí.

    • zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Spojená škola
    • szsnmnv@gmail.com
    • +421 32 771 27 43 +421911 11 86 26
    • Ul. J. Kollára 3 915 01 Nové Mesto nad Váhom
    • 50457471
    • szsnmnv@gmail.com
    • zastupca.szsnmnv@gmail.com
    • vychovnyporadca.szsnmnv@gmail.com
    • Spojená škola Ul. J. Kollára 3 Nové Mesto nad Váhom
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje