• Darujte nám 2% z dane

    • Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou poukázať 2 % z Vašich daní v prospech OZ Slniečko pri Spojenej škole Nové Mesto nad Váhom.

     V živote veľakrát nemôžeme robiť veľké veci, no dajú sa realizovať malé veci s veľkou láskou. Dve percentá - pojem, ktorý už snáď každý človek a každá firma na Slovensku pozná. Mnohé organizácie sa o ne rok čo rok uchádzajú, rok čo rok venujú nemálo energie na oslovovanie potenciálnych „darcov“. Aj my  sa o tento zdroj financií  uchádzame.

     Vaše 2% majú pre nás veľký zmysel. Aj zdanlivo malá čiastka je pre nás dôležitá. Získané finančné zdroje nám umožnia naplniť vo väčšom rozsahu poslanie, ktoré  realizujeme.

     Cieľom OZ Slniečko pri Spojenej škole Nové Mesto nad Váhom je vyvíjanie činností a aktivít, ktoré budú viesť k skvalitneniu a zlepšeniu života detí so zdravotným znevýhodnením, mentálnym postihnutím, ktoré sa vzdelávajú v Spojenej škole.

     V Spojenej škole sa vzdelávajú deti s mentálnym postihnutím, ku ktorému sa u mnohých detí pridalo i ďalšie zdravotné, telesné postihnutie. Získané finančné prostriedky by sme radi využili na  zakúpenie didaktických a rehabilitačných pomôcok pre žiakov, ktoré im pomôžu pri nadobúdaní vedomostí a zručností; pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí pre deti s postihnutím a pri ich zaradení sa do spoločnosti zdravej populácie; na úpravu priestorov školy (telocvične, zariadenie rehabilitačnej miestnosti, nákup rôznych rehabilitačných, relaxačných a kompenzačných pomôcok a iné); na podporu voľnočasových aktivít detí ( umelecký krúžok, počítačový krúžok, šikovné ruky, pohybom k zdraviu),...

     Využite aj tento rok možnosť rozhodnúť o použití 2% svojich daní.  Budeme radi, ak sa rozhodnete práve pre naše občianske združenie a podporíte aktivity pre deti s mentálnym postihnutím.

     Občianske združenie: OZ Slniečko pri Spojenej škole Nové Mesto nad Váhom (zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 15.4. 2011, pod číslom VVS/1-900/90-37526 v registri určených právnických osôb, pod spisovou značkou N 421/2012, NZ 42070/2012, NCRpo 2137/2012, NCRls 42896/2012),zmena stanov vzatá na vedomie dňa 6.10.2016, pod číslom VVS/1-900/90-37526--1.

      

     ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

     Obchodné meno alebo názov: OZ Slniečko pri Spojenej škole Nové Mesto nad Váhom

     Sídlo: Ul. J. Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom

     Právna forma: Občianske združenie

     IČO: 42272815

     Číslo IBAN: SK3075000000004014902062/7500 (Československá obchodná banka)

     (č. účtu: 4014902062/7500)
      

     Ďakujeme.

     Tlačivá na stiahnutie tu:

     potvrdenie.pdf
     vyhlasenie.pdf

  • Kontakty

   • Spojená škola
   • szsnmnv@gmail.com
   • +421 32 771 27 43 +421911 11 86 26
   • Ul. J. Kollára 3 915 01 Nové Mesto nad Váhom
   • 50457471
   • szsnmnv@gmail.com
   • zastupca.szsnmnv@gmail.com
   • vychovnyporadca.szsnmnv@gmail.com
   • Spojená škola Ul. J. Kollára 3 Nové Mesto nad Váhom
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje