• Praktická škola

    •                

     Praktická škola bola zriadená k 1. septembru 2015 pri Špeciálnej základnej škole v Novom Meste nad Váhom. Školu navštevuje spolu desať žiakov z Nového Mesta nad Váhom a z prímestských oblastí. U zaškolených žiakov je dominantné mentálne postihnutie, ale sú prijímaní i žiaci s kombinovaným postihnutím, zrakovým, telesným a žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. Žiaci sú rozdelení do dvoch tried a výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú dve učiteľky a jeden asistent učiteľa.

     Škola je zameraná na pomocné práce v kuchyni, prípravu jedál a výživu, na ručné práce a šitie, na pestovateľské práce a aranžovanie, starostlivosť o starých a chorých. Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania je poskytnúť žiakom možnosť dospieť fyzicky a psychicky tak, aby mohli v rámci svojich individuálnych možností čo najsamostatnejšie žiť v domácom prostredí alebo chránenom bývaní a pracovať v chránenom pracovisku.

     Poslaním školy je ponúknuť žiakovi šancu rozvíjať svoje schopnosti v motivujúcom prostredí, v ktorom by nachádzal uspokojenie a radosť z dosiahnutých cieľov.

     Cieľom praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické zručnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu a na vykonanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom inej osoby.

     Cieľom výchovy a vzdelávania je rozvíjať kognitívne a psychomotorické procesy žiakov a ich všestrannú komunikáciu. Individuálne schopnosti a predpoklady mentálne postihnutých žiakov využívať tak, aby si osvojili vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré ich dokážu pripraviť na praktický život a uľahčia im prirodzene sa integrovať do spoločnosti tak, aby sa stali jej prirodzenou súčasťou.

     Aby škola bola pre žiakov čo  najpríjemnejším miestom,  kladieme dôraz na jej estetické, upravené prostredie tried a celých priestorov školy. Vnútorné priestory slúžia zároveň na prezentáciu prác žiakov.

     Naším cieľom je premeniť školu v prostredie, kde sa žiakom dostáva nielen kvalitná a kvalifikovaná starostlivosť, ale kde sa súčasne cítia bezpečne a spokojne. Vybudovať školu otvorenú pre všetky deti, rodičov a širokú verejnosť. Dať šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a aby mal možnosť zažiť úspech.

     Prezentácia na stiahnutie tu: Prakticka_skola.pptx

  • Kontakty

   • Spojená škola
   • szsnmnv@gmail.com
   • +421 32 771 27 43 +421911 11 86 26
   • Ul. J. Kollára 3 915 01 Nové Mesto nad Váhom
   • 50457471
   • szsnmnv@gmail.com
   • zastupca.szsnmnv@gmail.com
   • vychovnyporadca.szsnmnv@gmail.com
   • Spojená škola Ul. J. Kollára 3 Nové Mesto nad Váhom
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje